תנאי שימוש, מגבלות משפטיות ומדיניות פרטיות

פרק א' – תנאי שימוש

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "נהג 10" בכתובת www.naag10.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל על ידי נהג 10 בע"מ, ח.פ. 516126364 מרח' האורגים 35, אשדוד (להלן: "החברה") ו/או ע"י חברה קשורה שלה.

1.2. הגלישה והשימוש באתר, ובכלל זה בכל תוכן ו/או שירות מכל סוג שהוא המוצעים ו/או הפועלים בו, כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (כפי שהם כעת וכפי שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה לפי שיקול דעתה), ולהוראות כל דין (להלן: "תנאי השימוש"). לפני הגלישה ו/או השימוש באתר, לרבות כל מסירת מידע מכל סוג שהוא באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן בכניסתך, גלישתך ו/או שימושך באתר בכל צורה שהיא הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות), וידוע לך שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה (לרבות מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה) בכל הקשור לתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) או בגינם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או אל תשתמש באתר בכל דרך שהיא.

1.3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים באופן שווה.

2. הגדרות

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

2.1. "אתה" או "משתמש" או "גולש" – כל אדם העושה שימוש ו/או גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

2.2. "חברה קשורה" - כל חברה בת, חברה אחות או חברה מסונפת של החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או בעלי השליטה בה, בין כיום ובין בעתיד, כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

2.3. "תוכן" - מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) כתבות, טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, עיצוב (לרבות עיצוב האתר ותצוגת האתר), שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, קוד מחשב, יישום, טקסטים וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הינו בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו.

2.4. "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.naag10.co.il, או בכל כתובת אחרת כפי שתיקבע ע"י החברה מעת לעת.

2.5. "דמי חבר" - סכום כספי שייגבה ע"י החברה מעת לעת, על בסיס חודשי, בגין חברותו במועדון הלקוחות.

2.6. "חבר במועדון הלקוחות" – חבר מועדון ששילם דמי חבר.

2.7. "מועדון הלקוחות" - מועדון "נהג 10" בו מנויים חברי מועדון הלקוחות, המנוהל ומופעל ע"י החברה ו/או חברה קשורה שלה, ו/או כל גוף אחר שיקום במקומן.

3. האתר והשימוש בו

3.1. האתר הינו פלטפורמה אינטרנטית, המספקת לגולשים בה מידע אודות "נהג 10" – מועדון חברים לנהגים בישראל, המנוהל ומופעל ע"י החברה ו/או חברה קשורה לה, ובכלל זה אודות פעילויות, הטבות וכיוצ"ב שירותים שמוצעים ע"י המועדון הנ"ל, מעת לעת, לחברים במועדון הלקוחות.

3.2. השימוש באתר (ובכלל זה בתכנים ובשירותים שבו) מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד של המשתמש, ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, בכפוף לתנאי השימוש ולמטרות חוקיות וראויות בלבד העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות ונוהגים המקובלים במדינת ישראל. הינך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

3.3. משתמש שיפעל בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט בתנאי שימוש אלה, יחסם ע"י החברה, והחברה תהיה רשאית, מבלי לפגוע מכל זכות אחרת המוקנית לה עפ"י דין, למנוע מהגולש את יכולת הגלישה ו/או השימוש באתר (כולו או חלקו), ובכלל זה את היכולת לצרוך או להזמין שירותים באמצעות האתר, וכן לנקוט צעדים משפטיים נגד כל שימוש בלתי חוקי שייעשה באתר. משתמש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

3.4. למען הסר ספק, מובהר כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת יכולת השימוש באתר ע"י החברה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.

3.5. השירותים המוצעים באתר טעונים רישום ו/או הזדהות ומופנים לחברים במועדון הלקוחות בלבד, ועשויים לאפשר ביצוע תשלום באמצעות האתר. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר את שם המשתמש ו/או את סיסמאותיו האישיות, וכן את פרטי אמצעי התשלום. החברה מבהירה בזאת כי אינה בודקת האם שימוש בשם משתמש ו/או סיסמת משתמש כלשהיא מבוצע, בפועל, ע"י המשתמש עצמו. לפיכך, כל כניסה באמצעות שם משתמש ו/או סיסמא של משתמש כלשהוא תיחשב, לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידי המשתמש עצמו. המשתמש פוטר את החברה מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לכל שימוש שייעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות תוצאות השימוש בהם), ובכלל זה לפגיעה בפרטיות ו/או שימוש בלתי מורשה באמצעי התשלום של המשתמש ו/או או כל פגיעה אחרת שתיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמא ו/או באמצעי התשלום של המשתמש.

3.6. השימוש בתוכנה להגשת בקשה להישפט תינתן אך ורק למשתמש רשום ששילם את דמי החבר וחברותו בתוקף במועד השימוש בתוכנה, למען הסר ספק, התוכנה מאפשרת גם מעקב אחר מצב הטיפול בהודעת תשלום הקנס ולצורך מעקב זה יש צורך שהחברות תהיה בתוקף.

4. קניין רוחני

4.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל התכנים שבו, הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה (או צד ג', כאמור) הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

4.2. התכנים עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וזכות השימוש המוגבלת שמוקנית לך בהם תיעשה על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם.

4.3. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, מובהר בזאת, כדלקמן:

4.3.1. אינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים שבו בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לעבדם, להפיצם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו.

4.3.2. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

5. פניה לחברה באמצעות האתר

5.1. הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות האתר לצורך הרשמה למועדון הלקוחות, רכישת שירותים המוצעים באתר וקבלת מידע ותמיכה טכנית. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש פרטי פנייתך, אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה, לקבלת מידע בלתי מספק באמצעות האתר ולכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לך עקב כך. על כל מידע או נתון המועבר על ידך לאתר באמצעות או כתוצאה משימושך באתר, בדרך אלקטרונית או אחרת, חלה מדיניות הפרטיות של החברה (ראה פרק ב' להלן), ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

6. היעדר אחריות והגבלת אחריות

6.1. האתר נועד לשם מסירת מידע כללי והטבות בלבד, כמפורט בסעיף ‏3.1 לעיל. אין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים המוצגים בו (כולם או חלקם), לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים (כהגדרתם להלן) משום ייעוץ או הבעת דעה על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהוא. כמו כן, אין להסתמך על כל נתון או מידע או תוכן באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה לפעול על בסיס התכנים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

6.2. התכנים המצויים באתר מוצגים כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של החברה ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, והחברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. החברה אינה נושאת באחריות כלשהיא לתכנים (לרבות תוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו לך ו/או לרכושך כתוצאה מהשימוש בהם או לאי יכולת השימוש בהם). התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.

6.3. החברה משתמשת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת מידע שתמסור באתר מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהמידע שיימסר על ידך (ככל שיימסר), יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים וכו'.

6.4. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או על כל מי מטעמם ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהכניסה לאתר, השימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) ו/או בכל אחד מאתרים המקושרים לאתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, והכל - גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

7. רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים

7.1. לשם נוחות המשתמש באתר ולשם כך בלבד, משמש האתר כפלטפורמה מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים אשר אינם מוצעים ו/או מופעלים על ידי החברה, אלא על ידי צדדים שלישיים (להלן: "שירותי צדדים שלישיים") תוך מעבר וגלישה באתרי צדדים שלישיים, הגלישה באתרים אלו ורכישת שירותי הצדדיים השלישיים כפופים לתנאים, תניות וההודעות, במידה וישנם, הכלולים באתרים אלו, ושירותים אלו הינם באחריות ספק השירות הרלוונטי ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם אספקתם או אי אספקתם, במלואם או בחלקם. בהתאם, אתה מודע לכך שבעצם הגלישה באתרי צדדים שלישיים אלו וביצוע רכישת שירותי הצדדים השלישיים, הנך מעביר או עשוי להעביר מידע אישי ופרטים ישירות לצדדים שלישיים כאמור ואתה מסכים שהנתונים שלך יוחזקו על די צד ג' שאינו החברה בהתאם לתנאים והתניות של אותם צדדים שלישיים.

7.2. תכנים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים בקשר לשירותי צדדים שלישיים מפורסמים כפי שהם (AS IS). החברה אינה עורכת ו/או מפקחת ו/או בודקת אותם, ואינה נושאת בכל אחריות בקשר אליהם, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב שירותי צדדים שלישיים ו/או התכנים המפורסמים בקשר אליהם, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים, והמשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות (לרבות לבקשת משתמש כלשהוא) לערוך, לסרב להעלות ו/או להסיר תכנים (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ואלה ימצאו פוגעים ו/או מכל טעם אחר.

7.3. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור שתתבצע בין המשתמש לבין ספק השירות הרלבנטי של שירותי צדדים שלישיים. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס לתכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים.

8. קישור לאתרים אחרים

8.1. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים (לרבות למאמרים שונים), ואולם מובהר בזאת כי אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני. מובהר בזאת כי החברה לא בדקה את אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם והיא לא תישא בכל אחריות בקשר לכך או בקשר לתכנים, נתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או לתנאי השימוש בהם. במקרה שתשתמש בקישוריות ו/או הפניות אלו, תצא מהאתר.

8.2. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או לרכושך. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

9. דברי פרסומת

משתמש אשר יסמן באתר כי הינו מעוניין לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומים, מסכים בזאת, לקבל מהחברה חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או מועדון הלקוחות ושירותיו השונים ו/או אודות מוצרים או שירותים של חברות קשורות באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, פקס, מסרונים (SMS), מע' חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת. משתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור.

פרק ב' – מדיניות פרטיות

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בפרק ב' זה מוצגים בפניך על מנת שתהיה מודע לאופן בו החברה משתמשת במידע שנמסר על ידך לחברה באמצעות האתר ו/או מידע הנאסף על ידי החברה בעת גלישתך באתר בקשר לאופן השימוש שלך באתר. בטרם מסירת מידע באמצעות האתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, שכן בעצם השימוש והגלישה באתר, לרבות מסירת מידע באמצעות האתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

10. איסוף מידע - כללי

10.1. בעת השימוש שלך באתר (לרבות במסגרת צפייה או גלישה), החברה אוספת מידע שנמסר על ידך באתר, ובכלל זה מידע אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי.

10.1.1. "מידע אישי" - מידע המזהה את המשתמש באופן אישי ונמסר על ידו ביודעין באתר לצורך הרשמה למועדון הלקוחות, קבלת מידע, הזמנת שירותים ותשלום עבורם (למשל - שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, אמצעי תשלום וכו').

10.1.2. "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר ע"י המשתמש, שאינו ניתן לזיהוי אישי של המשתמש, ובכלל זה סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנס המשתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש וכו'.

10.2. בעצם מסירת מידע אישי באתר, הינך מצהיר ומאשר כי המידע שמסרת הינו שלך, והוא נכון, מלא ומדויק. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התמש"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), הינך מאשר כי ידוע לך שאינך מחויב עפ"י חוק למסור לחברה באמצעות האתר מידע כלשהוא, לרבות מידע אישי, ואולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש ו/או להזמין שירותים המוצעים באתר. בעצם מסירת מידע אישי באתר הינך מסכים להיכלל במאגר המידע של החברה הרשום עפ"י חוק אצל רשם מאגרי המידע, שמטרותיו הן: אספקת שירותים פיננסיים, גבייה, משלוח פניות בדיוור ישיר בזיקה לשירותים העיקריים שהחברה מספקת ללקוחותיה ו/או משלוח חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים בקשר עם פעילות החברה ושירותיה באמצעי מדיה שונים, בכפוף לקבלת הסכמתך מראש ובכתב, טיוב נתונים, מחקר, מתן שירות ללקוחות, מתן שירותים רפואיים ופרה רפואיים, ניהול מאגר מכח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות וכן שירותי דיוור ישיר.

10.3. כמו כן, ידוע לך והינך מסכים להעברת מידע אישי שמסרת באתר (למעט פרטי אשראי) ע"י החברה לצדדים שלישיים (לרבות חברות קשורות לחברה), בין היתר לצורך אספקת השירותים שבחרת לרכוש באתר ו/או לצורך קבלת חומר אינפורמטיבי ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור בסעיף ‏10 לעיל ו/או לצורך ובקשר לחברותך במועדון הלקוחות. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע שמסרת באתר ככל שתידרש עפ"י דין (לרבות לפי צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין החברה).

10.4. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה במידע האישי שמסרת באתר, כולו או חלקו, ע"י צדדים שלישיים כלשהם ואתה פוטר את החברה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

10.5. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המשתמש זכאי לבקש לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקן את מידע או למוחקו. כמו כן, המשתמש רשאי לבקש להימחק ממאגר מידע המשמש לדיוור ישיר (ובמסגרת זו יימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו), או כי פרטיו המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים, והכל – בהודעה בכתב לחברה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת pniot@naag10.co.il או באמצעות הדואר לכתובת החברה המצוינת בראש התנאים הכלליים, והחברה תפעל למילוי בקשת המשתמש בהתאם לחובות המוטלים עליה לפי חוק הגנת הפרטיות. ביחס לדרישה למחיקה או הסרה, החברה תמחק את המידע הדרוש לה כדי לפנות אל המשתמש בפניות בדיוור ישיר, ואולם מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות יוסיף להישמר ע"י החברה למשך הזמן הנדרש עפ"י חוק. כמו כן, חבר במועדון הלקוחות רשאי לסרב לעשיות שימוש בפרטיו לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר ואולם מובהר כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת של החברה לספק את שירותיה, ולחבר במועדון הלקוחות לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

10.6. מידע אישי שתמסור באתר ייחשב בלתי סודי, בלתי קנייני ולא מוגן, ועל ידי מסירתו באתר הינך מצהיר כי לשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע האישי, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

10.7. מידע לא אישי שייאסף באתר ישמש את החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי קניה ושימוש, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה, תיקון תקלות, ניהול האתר וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי המשתמש בכל אופן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע כל שימוש ולהעבירו לצדדי ג' ללא כל הגבלה, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

11. שימוש בעוגיות (cookies) ובמערכת Google Analytics

11.1. החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

11.2. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

11.3. מבלי לגרוע מהאמור, במסגרת האתר החברה עשויה לעשות שימוש ב- Google Analytics על מנת לאסוף מידע שאינו אישי, ובין היתר להתאים פרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש ב- Google Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google.

פרק ג – חברות במועדון הלקוחות

12.1. כל נהג בעל רישיון נהיגה ישראלי זכאי להצטרף כחבר במועדון הלקוחות בכפוף למסירת הפרטים הדרושים לפי סעיף ‏12.2 להלן (לעיל ולהלן: "חבר מועדון").

12.2. כל אדם המעוניין להירשם כחבר במועדון הלקוחות יידרש למסור, באמצעות אתר האינטרנט, את הפרטים הבאים: שם מלא, ת.ז, טלפון, אמצעי תשלום, דוא"ל, כתובת למשלוח דואר, וכן נתונים אינפורמטיביים נוספים כפי שיידרשו ע"י החברה (אם וככל שיידרשו) בהתאם לצרכיה, בקשר עם החברות במועדון הלקוחות

12.3. מסירת פרטים כאמור לצורך רישום כחבר במועדון הלקוחות כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בתנאיו. עם זאת, מובהר כי הצטרפותו של אדם כאמור כחבר במועדון הלקוחות תאושר או תידחה בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

12.4. הצטרפות כחבר מועדון הלקוחות הינה ליחידים בלבד (לא בתי עסק) לשימוש פרטי בלבד; החברות במועדון הלקוחות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

13. תוקף החברות במועדון הלקוחות

13.1. החברות במועדון הלקוחות היא לתקופה של שנה עם אפשרות חידוש לקראת כל סוף שנה וחבר במועדון הלקוחות רשאי לסיים את חברותו במועדון בכל עת, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

13.1.1. חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות תהיה בתוקף כל עוד עמד בהוראות תקנון זה, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, ולא ביקש חבר המועדון לסיים את החברות במועדון הלקוחות בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

13.2. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה את גובה דמי החבר, ובלבד ששינוי כאמור יחול רק מעת החלטת החברה על ביצוע השינוי ואילך. החברה תודיע בכתב אם וככל שתחליט על שינוי גובה דמי החבר.

13.2.1 מובהר כי כל עוד חברותו של חבר מועדון תהה בתוקף שינוי המחיר לא יחול עליו.

13.3. חבר מועדון יוכל לשלם את דמי החבר באמצעות האתר בלבד, וזאת באמצעות כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר המקובל ע"י החברה.

13.4. החברה תהא רשאית לצאת מעת לעת, לפי שיקול דעתה, במבצעים שונים בקשר לחברות במועדון הלקוחות. ככל שתחליט החברה לעשות כן, תפרסם החברה פרסומים נלווים באשר למבצעים כאמור ותנאיהם.

14. הטבות מועדון הלקוחות

14.1. החברות במועדון הלקוחות מקנה לחבריה שירותים, הטבות והנחות מסוגים שונים, כפי שיפורסמו ע"י החברה מעת לעת באתר האינטרנט ו/או במדיות אחרות שישמשו את החברה מעת לעת, ובכלל זה הזכות לקבלת ייצוג משפטי מעורך דין תעבורה בדוחות תנועה מסוג ברירת משפט בעלות מופחתת של 500 שח לפני מע"מ וזאת ללא תמורה נוספת מעבר לדמי החבר, קבלת שירותי ייעוץ בתחומים שונים, כניסה למפגשים חברתיים, הרצאות, הנחות ו/או מחירים מוזלים לאירועים שונים הכרוכים בתשלום ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובהתאם לקבוע בתקנון זה (לעיל ולהלן, ביחד: "ההטבות").

14.2. לצורך קבלת ההטבות (בין הטבות הכרוכות בתשלום ובין אם לאו) יידרש חבר המועדון לבצע רישום לאותן הטבות בהתאם לפרטים אשר יופיעו באתר האינטרנט ו/או במדיות אחרות שישמשו את החברה מעת לעת, לפי העניין.

14.2.1. ביחס להטבות שהרישום אליהן מקוון - החברה אינה מתחייבת כי הקישורים/הפניות לאתרי אינטרנט חיצוניים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט חיצוני פעיל. בכל מקרה, החבר במועדון הלקוחות מודע לכך שמדובר באתרי אינטרנט חיצונים, שאינם באחריות החברה, והשימוש והגלישה בהם הינה על אחריות החבר במועדון הלקוחות בלבד, בכפוף לתנאי השימוש המצויים בהם.

14.2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל בכל עת את ההטבות הניתנות על ידה לפי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או התקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") הרלבנטיות לעניין זה.

14.3. בכל פרסום ביחס להטבה הכרוכה בתשלום יופיע מחיר ,שהינו מחיר מוזל לו זכאים חברי המועדון בלבד. כמו כן, בכל פרסום כאמור יצוין באם גביית התשלום עבור אותה הטבה תתבצע ע"י החברה או ע"י בית העסק (כהגדרתו להלן). בעת רישום להטבה הכרוכה בתשלום יידרש חבר המועדון להזדהות (באמצעות מסירת מס' תעודת זהות או כל פרט זיהוי אחר שיידרש ע"י החברה) לצורך מימוש זכאותו למחיר המוזל.

14.4. ביטול הטבה הכרוכה בתשלום אשר גביית התשלום בגינה מתבצעת ע"י החברה יתאפשר בהתאם למדיניות הביטול שתפורסם ע"י החברה עם או בסמוך לפרסום ההטבה. בכל מקרה, האמור בפרסומים כאמור לעניין היעדר זכות ביטול לא יחול במקרים שנקבעו בחוק הגנת הצרכן.

14.5. מובהר בזאת כי כל ההטבות ללא יוצא מן הכלל (לרבות הטבות אשר גבית התשלום בגינן מבוצע ישירות ע"י החברה) מוצגות ע"י החברהAS IS,והן תסופקנה ע"י בתי עסק שונים, בהתאם ובכפוף לתנאים ולמגבלות שייקבעו על ידם (לעיל ולהלן: "בתי העסק").

14.6. החברה אינה עורכת או מפקחת על ההטבות, וכל מידע שתפרסם החברה (אם וככל שתפרסם) ביחס להטבות נמסר לחברה ע"י בתי העסק ועל אחריותם בלבד. תמונות ההטבות שיסופקו ע"י בתי העסק ואשר יפורסמו ע"י החברה (אם וככל שיפורסמו) הינן להמחשה בלבד, ואין בפרסום מידע ע"י החברה ביחס אליהן כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות או חבות כלשהיא בקשר להטבות, ובכלל זה ביחס לטיבן, איכותן, התאמתן לצרכי חברי המועדון, אפשרות מימושן ולתיאורן. כמו כן, האחריות לטיב, איכות, תפעול, התאמה למפרט ותקינות ההטבות כמו גם לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על הפרסומים הנוגעים להטבות ו/או על מימוש ו/או שימוש (או אי יכולת מימוש או שימוש) בהטבות הינה של בתי העסק בלבד (יצרנים או ספקים), ואינה חלה ולא תחול על החברה בכל מקרה. למען הסר ספק, השירות לתיקונים (אם וככל שקיים) בגין הטבות יינתן ע"י בית העסק הרלבנטי ו/או נותן שירות מטעמו בהתאם לתנאי האחריות (אם וככל שישנם), וחבר במועדון הלקוחות מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר להטבה ו/או בגינה.

14.7. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של בתי העסק ולא תהיה אחראית לכל פגם, נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לחברים במועדון הלקוחות ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור בקשר עם ההטבות ו/או כל הנובע מהן או בגינן, ואין בעצם תשלום לחברה בגין אותן הטבות כדי להטיל על החברה אחריות כלשהיא בקשר עם ההטבות.

14.8. מימוש הטבה אשר התשלום עבורה מתבצע ישירות לבית העסק (ולא לחברה), לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אופן ביצוע התשלום, מועד התשלום, מדיניות ביטול העסקה וכו') יהיו בתנאים כפי שיפורסמו ע"י בתי העסק בלבד וכל פניה בנושא תופנה לבית העסק הרלבנטי בלבד.

14.9. ההטבות הינן אישיות, ומיועדות לחבר במועדון הלקוחות אשר הזמין או רכש אותן בלבד.

15. ביטול החברות/סיום החברות במועדון הלקוחות

15.1. חבר במועדון הלקוחות יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון הלקוחות בכל עת, בכפוף למשלוח הודעה בכתב לחברה לכתובת החברה כמפורט בסעיף ‏1.1 לעיל ו/או באמצעות שליחת פניה מכוונת. בהודעת הביטול יציין החבר במועדון הלקוחות את שמו ומספר תעודת הזהות שלו.

15.1.1. חבר מועדון שביטל את החברות במועדון הלקוחות תוך 14 יום ממועד רישומו למועדון הלקוחות יחויב בגין החלק היחסי של דמי החבר אשר נוצלו על ידו עד למועד הקובע, ויזוכה בגין יתרת דמי החבר ששולמו על ידו ליתרת השנה וזאת בכפוף לכך שלא מומשה כל הטבה במהלך תקופה זו ולא ינוצלו לאחר המועד הקובע. בנוסף, החברה תהא רשאית לגבות מחבר המועדון דמי ביטול בשיעור 5% מדמי החבר החודשיים או 100 ש"ח, לפי הנמוך;

15.1.2. חבר מועדון אשר ביטל את החברות במועדון הלקוחות במועד כלשהוא שלא בנסיבות המתוארות בסעיף ‏15.1.1 לעיל, יחויב בגין מלוא דמי החבר לאותה שנה (ללא תלות במועד משלוח הודעת הביטול וקבלתה ע"י החברה).

15.1.3. ביחס לאזרח ותיק, עולה חדש ואדם עם מוגבלות (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן) יחולו הוראות הביטול לפי חוק הגנת הצרכן. אופן ומועד הזיכוי של דמי החבר בגין תקופת החברות במועדון שלא נוצלה לאחר המועד הקובע ייעשה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן או התקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהתאם לאופן בו שולמו דמי החבר במקור ע"י חבר המועדון. חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות תסתיים במועד הקובע.

15.2. על אף כל האמור, החברה תהא רשאית לבטל את חברותו של חבר במועדון הלקוחות במועדון הלקוחות, ולהפקיע ממנו באופן זמני או קבוע כל זכות הנובעת מחברותו כאמור (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חסימה ו/או הגבלת הגישה ו/או השימוש של החבר במועדון הלקוחות באתר האינטרנט או בכל חלק ממנו, במידה והחבר במועדון הלקוחות פעל בניגוד להוראות תקנון זה (לרבות תנאי מדיניות הפרטיות) ו/או עשה שימוש לרעה בחברותו במועדון הלקוחות. הודעה על ביטול החברות כאמור תימסר לחבר במועדון הלקוחות בכתב, ביטול החברות ייכנס לתוקף לאחר יום עסקים ממועד הודעה כאמור, והחבר במועדון הלקוחות מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה או כל מי מטעמה בשל כך.

פרק ג' - שונות

16. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום ריבונותה של מדינת ישראל ואינו מיועד לקטינים. קטין או מי שאינו כשר לביצוע פעולה משפטית אשר בוחר לעשות שימוש באתר או בחלק ממנו יחשב כמי שקיבל את אישור אפוטרופוסו החוקי לכך.

17. כל השירותים באתר הטעונים הזדהות ו/או הרשמה מיועדים לחברים במועדון הלקוחות בלבד, והחברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום ו/או לא לאפשר למשתמש כלשהוא גישה לשירות כלשהוא באתר הטעון רישום ו/או הזדהות, ככל שאינו חבר במועדון הלקוחות. אין באמור כדי לגרוע מיתר זכויות החברה המוקנות לה לפי תנאי שימוש אלה ו/או לפי כל דין, ביחס למשתמש המפר תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם.

18. החברה רשאית להסיר תכנים (לרבות שירותים המוצעים במסגרתם) ו/או קישורים מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו והתכנים המוצגים בו, תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות), ללא צורך להודיע על כך ומבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהוא. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיום פרסומו, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר, ככל שמצויים, עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה.

19. אתה תפצה ותשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות לה וכל מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום או הוצאה מכל סוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד) שנגרמו ו/או ייגרמו למי מהם ו/או לצד שלישי כלשהוא, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך.

20. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

21. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

22. יצירת קשר-

נהג 10 היא חברה טכנולוגית שמרכזת את כל פעילותה באינטרנט ועל כן כל התקשרות אל החברה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של החברה ללא כל עלות.

במידה והלקוח מעוניין ליצור קשר טלפוני עם החברה הוא יוכל לעשות כן, אך הוא יחויב בחשבון הסלולר שלו בסך של 5 ₪ עבור כל דקת שיחה.

המענה הטלפוני ב-80 אחוזים מהמקרים מתבצע תוך 20 שניות כאשר זמן ההמתנה עשוי אף להגיע ל-2 דקות ב-20 האחוזים הנותרים.

הלקוח יחויב עבור כל דקת שיחה החל משלב ההמתנה למענה.

לאחר 20 דקות שיחה, השיחה תנותק באופן אוטומטי וזאת בהתאם להגבלות החוקיות הקבועות.

החברה מפצירה בלקוחותיה לא להשתמש בשירות הטלפוני אלא רק באתר האינטרנט וזאת בכדי להימנע מעלויות מיותרות.

23. תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות) מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים באתר, ומהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין החברה בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בינך לבין החברה או כל מי מטעמה בהקשר לאתר, ככל שקיימת.

24. על תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות) ועל האתר, לרבות כל שימוש שתעשה בו, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באשדוד. החברה מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. היה ותחליט לגשת אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

שאלות ותשובות